środa, 24 kwietnia 2024
Portal Informacyjny w UK, Wielkiej Brytanii | Polish Community Online in the United Kingdom

r e k l a m a  |

Jak napisać biznes plan (elementy, ryzyko, strategia, analiza)
Utworzony: niedziela, 03 kwietnia 2011 16:50 (Poprawiony: sobota, 24 października 2020 13:15)
Jak napisać biznes plan. Elementy, ryzyko, strategia biznesu, analiza finansowa (Szkocja, Anglia) Przed rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej w Szkocji, Anglii jak i całej Wielkiej Brytanii ważne jest, aby sporządzić realistyczny biznes plan. Biznes plan wymaga uaktualniania i wprowadzania zmian na bieżąco wraz z tym jak rozwija się działalność, którą prowadzisz.

 • Czym jest biznes plan?
 • Elementy biznes planu
 • 1. Podsumowanie wykonawcze
 • 2. Szanse biznesowe
 • 3. Strategia marketingowa i strategia sprzedaży
 • 4. Kierownictwo i personel
 • 5. Proces produkcyjny
 • 6. Analiza finansowa

r e k l a m a
Czym jest biznes plan?
Zobacz także:
Jest to dokument sporządzony na piśmie opisujący długoterminowe cele i strategie naszego biznesu. Dobry Biznes plan opisuje również rynek, na którym będziemy działać i finansowe perspektywy naszej działalności.

Dokument ten pełni wiele funkcji. Po pierwsze pomaga uzyskać fundusze pod przyszłą działalność (instytucje finansowe udzielające pożyczek inwestycyjnych wymagają biznes planu).Po drugie pozwala śledzić na bieżącą rozwój naszego interesu. Stopień, w jakim realizujemy założone wcześniej cele. Może więc być swego rodzaju miernikiem sukcesu naszej firmy.

Ponadto stworzenie i zarządzanie biznes planem pozwala:
- uniknąć potencjalnych zagrożeń jeszcze przed ich wystąpieniem
- efektywnie skonstruować finansową stronę przedsięwzięcia
- wskazać drogi nieustannego rozwoju działalności

Jak już zostało wcześniej wspomniane często siła naszego biznes planu jest adekwatna do możliwości finansowania, o jakie możemy się starać. Tak więc biznes plan nie jest wyłącznie punktem wyjścia dla nas jako prowadzących działalność, ale stanowi źródło informacji dla potencjalnych inwestorów zainteresowanych wsparciem naszego przedsięwzięcia.

Wglądu w nasz Biznes plan wymagać na pewno będą:
- banki
- zewnętrzni inwestorzy
- instytucje wypłacające dotacje dla biznesu
- każdy, kto będzie zainteresowany kupnem Twojego biznesu
- potencjalni partnerzy biznesowi

Niezależnie czy zamierzasz wykorzystać biznes plan jedynie do użytku wewnętrznego organizacji, czy też ma on być źródłem informacji dla osób i instytucji z zewnątrz, to musi on być realistycznym, obiektywnym i szczerym spojrzeniem na Twój interes. Pozwoli to uniknąć rozbieżności pomiędzy Twoimi oczekiwaniami odnośnie przyszłego sukcesu a rzeczywistością.
r e k l a m a


ELEMENTY BIZNES PLANU
1. Podsumowanie wykonawcze
Czyli nic innego jak streszczenie przedsięwzięcia.

Jest to najważniejsza część biznes planu. Powinna być ustawiona na jego pierwszych stronach, jest pierwszą rzeczą do czytania, ale jako podsumowanie, dla Ciebie ostatnią do napisania. Bywa, że jest to jedyna część czytana przez potencjalnego inwestora. Banki oraz fundusze venture capital mają w praktyce ocenianie i podział biznes planów na te godne rozważenia i na te nadające się jedynie na makulaturę, tylko na postawie podsumowania wykonawczego.

Podsumowanie wykonawcze jest zestawieniem kluczowych punktów Twojego całego planu. Powinno zawierać najważniejsze elementy biznes planu z każdej poszczególnej sekcji, od kluczowych cech szans stojących przed twoim biznesem do elementów prognoz finansowych. Celem podsumowania wykonawczego jest zarówno poinformowanie czytającego o założeniach twojego biznesu jak i wzbudzenie jego zainteresowania resztą dokumentu.

Ta część dokumentu nie powinna zajmować więcej niż 2 strony i jak już wcześniej zostało wspomniane powinna być napisana jako ostatni element biznes planu, podsumowujący całość dokumentu.

Należy wiedzieć, że podsumowanie wykonawcze nie jest:
 • skrótowym opisem produktów, jakie zamierzasz sprzedawać lub usług, jakie planujesz wykonywać. Podsumowanie wykonawcze to streszczenie całego biznes planu, wszystkich jego części
 • wydłużonym spisem treści zawierającym szczegóły planu. Powinno natomiast zawierać tylko najbardziej istotne aspekty poszczególnych części biznes planu, tak aby nie było zbyt nudne dla czytającego
 • reklamą. O ile ważne jest, aby podsumowanie wykonawcze było napisane na tyle ciekawie, aby zainteresować czytającego dalszą częścią, to należy mieć na względzie, że doświadczeni inwestorzy szybko wyczują różnicę między informacją podaną w sposób interesujący od reklamy, co zaważy na naszej wiarygodności

Ważne jest, aby w podsumowaniu wykonawczym dokonać krótkiego opisu przedsiębiorstwa i podkreślić jego wyjątkowość.

Reszta elementów uzależniona jest od całego biznes planu, ale mile widziane jest zamieszczenie informacji na temat:
 • formy organizacyjnej firmy
 • kwalifikacji zarządu
 • prognoz finansowych
 • formy i sposobu finansowania
 • obecnych oraz długoterminowych celów przedsiębiorstwa
2. Szanse biznesowe
Krótki opis szans i możliwości stojących przed Twoim biznesem.

W tej części powinny być zawarte informacje na temat tego, kim jesteś, co i komu planujesz sprzedawać lub jakie usługi świadczyć.

Po pierwsze powinieneś zawrzeć następujące elementy:
 • datę rozpoczęcia prowadzenia działalności (kiedy zacząłeś lub kiedy zamierzasz zacząć)
 • jeżeli prowadzisz biznes już od jakiegoś czasu to należy odnotować progres, jaki osiągnąłeś
 • należy zdefiniować rodzaj działalności, jaką prowadzisz (lub będziesz prowadził) i sektor rynku, na którym działasz (lub będziesz działał)
 • w przypadku, gdy przejąłeś biznes od kogoś innego należy opisać od kogo i co zostało osiągnięte do momentu przejęcia przez Ciebie działalności
 • przedstawić strukturę prawną
 • wizję przyszłości swojej firmy

Po drugie powinieneś opisać produkty, które chcesz sprzedawać lub usługi które chcesz świadczyć w najprostszy możliwy sposób, odpowiadając przy tym na następujące pytania:
 • co różni Twoje produkty lub usługi od produktów lub usług oferowanych przez konkurencję?
 • jakie korzyści osiągną klienci wybierając Twoją ofertę?
 • jakie masz plany odnośnie rozwoju Twoich produktów lub usług?
 • czy jesteś właścicielem jakichś patentów czy znaków firmowych?
 • jakie są główne cechy sektora rynkowego, na którym będziesz działać?

Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę, że osoba czytająca Twój biznes plan może nie zrozumieć tak dobrze jak Ty, na czym polega Twoja działalność, jakie produkty lub usługi oferujesz. Dlatego staraj się unikać żargonu. Dobrym pomysłem jest poproszenie osoby, która nie jest związana z Twoim biznesem o przeczytanie tej części biznes planu i poproszenie o opinię czy wszystko jest dla niej zrozumiałe.
3. Strategia marketingowa i strategia sprzedaży
Ta część biznes planu powinna odpowiadać na pytanie, dlaczego myślisz, że ludzie kupią to, co zaoferujesz i w jaki sposób planujesz sprzedać im oferowane produkty.

A) rynek i konkurencja:

W tej części należy zdefiniować rynek, na którym chcesz działać (lub już działasz), pozycję, którą chcesz na tym rynku zająć (lub już zajmujesz) oraz określić istniejącą konkurencję. Najlepiej w tym względzie będzie odnieść się do badań rynkowych, które wcześniej przeprowadziłeś. W tym miejscu trzeba zademonstrować, że w pełni zdajesz sobie sprawę ze swojego miejsca na rynku, na którym zamierzasz operować oraz trendów na nim panujących.

Musisz również pokazać, że biznes przez Ciebie prowadzony będzie w stanie przyciągać nowych klientów na rozwijającym się rynku i wytrzyma w tym względzie walkę z konkurencją.

Tak więc ta część biznes planu powinna zawierać następujące elementy:
 • rynek działania (wielkość, historyczne dane na temat jego rozwoju i główne problemy dnia dzisiejszego) - Twój "target", czyli klient do którego chcesz dotrzeć ze swoją ofertą (kim on jest i dlaczego będzie zainteresowany twoją ofertą)
 • Twoja konkurencja (kim są Twoi konkurenci i jaką część rynku zajmują)
 • przyszłość (przewidywalne zmiany na rynku, na którym działasz i Twoje reakcje na nie oraz przewidywane reakcje Twoich konkurentów)

Bardzo istotną rzeczą jest znajomość silnych i słabych stron swojej konkurencji i porównanie tych danych do naszej własnej firmy. Dobrze jest zrobić analizę mocnych i słabych stron każdego z konkurentów. Przydatna w tym względzie będzie analiza SWOT:
Należy pamiętać o tym, że rynek ciągle się zmienia. Zmieniają się potrzeby klientów i strategie konkurentów. W biznes planie należy więc zademonstrować, że jesteś przygotowany na różne scenariusze oraz możesz być elastyczny i nadążać za postępującymi zmianami na rynku.

B) marketing i sprzedaż:

Ta cześć powinna opisywać szczegółowe działania, które zamierzasz prowadzić i narzędzia, które masz zamiar użyć, aby skutecznie promować i sprzedawać swoje produkty i usługi. Często zdarza się, że ta część biznes planu stanowi jego słabe ogniwo, dlatego warto napisać ją tak, by założenia w niej zawarte były realistyczne i osiągalne. W tym miejscu trzeba udowodnić, że masz jasno sprecyzowany pomysł jak wprowadzić swój produkt czy usługę na rynek.

Twój plan powinien odpowiadać na następujące pytania:
 • jak zamierzasz umieścić swój produkt lub usługę na rynku?
 • kim są Twoi klienci? (należy szczegółowo opisać istniejących klientów oraz przedstawić pomysł na przyciągnięcie nowych klientów)
 • jaka jest Twoja polityka cenowa?
 • jak zamierzasz reklamować swoje produkty lub usługi, jakie metody promocji zamierzasz stosować?
 • jak zamierzasz dotrzeć do klientów? (należy opisać kanały dystrybucyjne)
 • jak zamierzasz realizować sprzedaż? (sprzedaż przez telefon, internet, sprzedaż bezpośrednia), czy masz plan sprzedaży i czy Twój plan sprzedaży jest zgodny z planem marketingowym?
4. Kierownictwo i personel
Opis twoich referencji i ludzi, z którymi pracujesz lub masz zamiar pracować.

Twój biznes plan powinien zawierać informację na temat zaplecza intelektualnego twojej formy. Świadomość umiejętności posiadanych przez kierownictwo i personel pomoże zidentyfikować silne strony Twojej firmy i poradzić sobie ze słabościami w niej występującymi.

A) kierownictwo:

Jeżeli poszukujesz źródeł finansowania wśród zewnętrznych inwestorów to kierownictwo może stanowić decydujący czynnik budujący Twoją wiarygodność. W tej części biznes planu należy opisać kierownictwo firmy, rolę jaką pełnią poszczególni członkowie kierownictwa w firmie oraz zadania, za które są odpowiedzialni.

Można zawrzeć CV każdego poszczególnego członka kierownictwa, opisać jego kwalifikacje i doświadczenie w branży. W tej części powinno zawrzeć się również informację na temat osób pełniących funkcję doradczą w firmie (np. prawnik).

Należy pamiętać, że aby być wiarygodnym partnerem dla potencjalnych zewnętrznych inwestorów (takich jak banki) musisz pokazać w biznes planie, że kierownictwo Twojej firmy wykazuję równowagę pomiędzy umiejętnościami, przedsiębiorczością i doświadczeniem, co pozwoli prowadzić biznes z sukcesami. Potencjalny inwestor musi być przekonany o zaangażowaniu Twoim i Twojego "teamu" w rozwój firmy. Dlatego dobrą rzeczą jest przedstawienie jak duży będzie wkład w postaci czasu i pieniędzy każdego członka kierownictwa w firmę.

B) personel:

W tej części należy przedstawić szczegóły dotyczące siły roboczej. Jak wielu ludzi zamierzasz zatrudniać i w jakich departamentach. Należy wyszczególnić, jaką pracę zamierzamy wykonywać wewnątrz firmy a jaką na zewnątrz, czy zamierzamy korzystać z firm outsourcingowych.

Dobrze jest zawrzeć dane na temat:
 • przeciętnej pensji wypłacanej pracownikom
 • premii dla pracowników z tytułu osiągniętego zysku
 • rotacji personelu

Należy również przedstawić plany dotyczące szkolenia personelu i sposobu rekrutacji nowych pracowników. Powinny to być informacje szczegółowe zawierające koszty i harmonogram.
5. Proces produkcyjny
W tej części powinieneś zawrzeć zarys możliwości swojej firmy w zakresie produkcji, dystrybucji i sprzedaży dóbr, którymi obrót będzie stanowić źródło Twoich dochodów bądź możliwości dostarczania usług w przypadku, gdy zamierzasz prowadzić przedsiębiorstwo usługowe. W tym miejscu powinieneś uwzględnić również możliwości rozwoju firmy w tym względzie.

Ta część biznes planu wymaga odpowiedzi na pytania odnośnie:

A) lokalizacji:
 • czy Twoja firma posiada jakieś nieruchomości?
 • czy Twoja firma dzierżawi jakieś nieruchomości?
 • jakie są mocne i słabe strony obecnej lokalizacji Twojego przedsiębiorstwa?

B) urządzeń produkcyjnych:
 • czy Twoja firma potrzebuje własnych urządzeń produkcyjnych, linii produkcyjnej i czy nie bardziej ekonomicznie będzie skorzystać w tym względzie z infrastruktury zewnętrznej (outsourcing)?
 • jeśli posiadasz własne urządzenia, to jak nowoczesne one są?
 • jaka jest wielkość twoich mocy produkcyjnych w stosunku do obecnego i przewidywanego zapotrzebowania?
 • czy Twoja firma będzie potrzebował inwestycji w rozwój parku maszynowego?

C) zarządzania systemem informacyjnym:
 • czy masz przyjęte procedury w zakresie kontroli zapasów, kontroli jakości i zarządzania finansami?
 • czy te procedury są na tyle uniwersalne i elastyczne, aby były adekwatne w przypadku, gdy firma się rozwinie?

D) sektor IT (technologia informacyjna):
 • jakie są mocne i słabe strony twojej firmy w tym zakresie?
 • jaki jest stopień niezawodności systemu informatycznego używanego przez Twoją firmę i jakie są plany jego rozwoju w przyszłości?
r e k l a m a

6. Analiza finansowa
Prognozy finansowe dotyczące działalności Twojej firmy stanowią ostatnią część biznes planu. Mówiąc obrazowo, w tym miejscu trzeba przetłumaczyć to wszystko, co napisało się wcześniej o własnej firmie na język liczb.

Należy tutaj zawrzeć następujące elementy:
 • jak dużo kapitału potrzebujesz, jeśli masz zamiar posiłkować się zewnętrznymi inwestorami
 • zabezpieczenie, jakie możesz zaoferować pożyczkodawcą
 • jak zamierzasz spłacić ewentualną pożyczkę
 • źródła Twoich przychodów i zysków

A) planowanie finansowe:

Twoje prognozy finansowe powinny odnosić się do najbliższych 3 lub nawet 5 lat. Najbardziej szczegółowo opracowane powinny być Twoje plany finansowe odnośnie pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania firmy. Oprócz liczb należy również napisać uzasadnienie do naszych wyliczeń, tak aby potencjalni inwestorzy zobaczyli rozumowanie stojące za konkretnymi liczbami.

B) płynność finansowa:

Należy opisać prognozowane saldo gotówkowe i wzory miesięcznych przepływów pieniężnych na okres, co najmniej pierwszego roku funkcjonowania Twojej działalności. Ma to na celu pokazanie, że dysponujesz zapleczem finansowym pozwalającym przetrwać Twojemu przedsiębiorstwu na rynku.

C) prognoza zysków i strat:

Przewidywanie zysków i strat pozawala określić pozycję przetargową firmy. Poziom oczekiwanych zysków wyznaczamy mając na względzie zaplanowaną wielkość sprzedaży i koszty wytworzenia dóbr lub zrealizowania usług.

D) prognoza sprzedaży:

Suma pieniędzy, którą spodziewasz się uzyskać ze sprzedaży. Trafione prognozy w tym względzie pomogą wykorzystać w pełni moce produkcyjne i utrzymać płynność finansową firmy.

Tworząc prognozę sprzedaży powinieneś oprzeć się na realistycznym planie zawierającym strategiczne cele, takie jak:
 • otwarcie działalności w miejscu, które ma duży potencjał popytowy
 • wejście na istniejący lokalny rynek z produktem zaadaptowanym do potrzeb tego rynku
 • zwiększenie średniej sprzedaży

W wyznaczaniu celów sprzedaży należy kierować się zasadą "SMART" - jest to akronim angielskich słów: Specific (określone), Measurable (mierzalne), Achievable (osiągalne), Realistic (realistyczne), Time-bound (ograniczone czasowo).

Zakładając, że już prowadzisz działalność gospodarczą to prognozując przyszłą sprzedaż powinieneś odpowiedzieć na następujące pytania:
 • ilu nowych klientów zyskujesz każdego roku?
 • ilu klientów tracisz każdego roku?
 • jaka jest obecna średnia sprzedaży (na jednostkę)?
 • czy istnieją jakieś określone miesiące, w których zyskujesz lub tracisz klientów w stopniu większym niż zazwyczaj?

Prognozując przyszłoroczną sprzedaż powinieneś oprzeć swoje założenia na wynikach sprzedaży z poprzedniego roku. Można zasięgnąć informacji u naszych stałych klientów, którzy kupowali w zeszłym roku najwięcej, jakie są ich plany na przyszły rok? Czy planują kupić więcej niż w roku poprzednim czy też mniej?.

Jeżeli dopiero otwierasz biznes musisz opierać swoje prognozy sprzedaży na badaniach marketingowych.

E) analiza ryzyka:

Należy pamiętać o tym, aby wraz z analizą finansową, wymieniając potencjalne zyski ze sprzedaży nie zapomnieć o analizie ryzyka, przed jakim stoi Twoja firma. W tej części biznes planu musisz zademonstrować, że umiesz zidentyfikować ryzyko stojące przed twoim przedsiębiorstwem i potrafisz się przed nim zabezpieczyć.

Elementami ryzyka są:
 • w otoczeniu zewnętrznym - katastrofy naturalne (powódź, trzęsienie ziemi) oraz działania konkurencji
 • w otoczeniu wewnętrznym - błędy w produkcji czy problemy ze sprzedażą

Czytaj więcej na ten temat:


Czytaj także:

POLEMI.co.uk

Linki sponsorowane
Dołącz do POLEMI na facebooku i BĄDŹ NA BIEŻĄCO!

 

PASAŻ POLEMI - OFERTY SPECJALNE


Polska apteka internetowa w UK
Polska apteka internetowa w UK FamilijnaPolska apteka internetowa...
alt
Paczki do Polski - AngliaPolska.pl
✔️ Paczki z Anglii, Szkocji, Walii do Polski £23.99 za 24.5kg -...

TONIO MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZY PIENIĘŻNE
TONIO - Przekazy pieniężne z Wielkiej Brytanii do Polski i z...

Sindbad Travel
Autokarem po Europie, Wielkiej Brytanii i do Polski tanio,...

Pozostałe oferty

Intenso Lingerie (Odzież, obuwie, dodatki)
Bielizna firmy Esotiq dla kobiet oraz kolekcja dla Panów...
Hostelbookers Hostelbookers
Niedrogie zakwaterowanie na całym świecie bez opłat...
Europcar Europcar
Europcar jest największą w Europie firmą wynajmującą...
JS Insurance JS Insurance
Ubezpieczenia turystyczne i inne w najlepszej cenie....