niedziela, 16 czerwca 2024
Portal Informacyjny w UK, Wielkiej Brytanii | Polish Community Online in the United Kingdom

r e k l a m a  |

Worker Registration Scheme (WRS) - Program Rejestracji Pracowników w Wielkiej Brytanii
Utworzony: wtorek, 11 stycznia 2011 12:02 (Poprawiony: sobota, 24 października 2020 13:04)
Worker Registration Scheme (WRS) - Program Rejestracji Pracowników w Wielkiej Brytanii Brytyjski Program Rejestracji Pracowników (Worker Registration Scheme, WRS), polega na rejestracji w Home Office obywateli nowych krajów członkowskich UE, którzy chcą podjąć pracę na okres dłuższy niż miesiąc czasu, na terenie Wielkiej Brytanii.

 • Kto ma obowiązek rejestracji
 • Kto nie podlega obowiązkowi rejestracji
 • Kiedy należy ubiegać się o rejestrację
 • Co należy zrobić po wypełnieniu formularza
 • Ile czasu trwa rozpatrzenie złożonego wniosku
 • Co następuje po zatwierdzeniu wniosku
 • Przez jak długo wymagana jest rejestracja pracownika w programie WRS
 • Koszt rejestracji w programie WRS
 • Formularz WRS i przydatne linki

r e k l a m a
UWAGA:W związku z końcem okresu przejściowego (1 maja 2011 r.), imigranci z krajów, które przystąpiły do UE w maju 2004, czyli między innymi z Polski nie mają już obowiązku rejestracji w Programie Rejestracji Pracowników (Workers Registration Scheme), niezależnie od tego, czy osoby przybyłe do Wielkiej Brytanii chcą pracować miesiąc czy też dłużej.
Kto ma obowiązek rejestracji
Zobacz także:
Program odnosi się do pełnoprawnych obywateli następujących państw:
Polska, Litwa, Estonia, Łotwa, Słowenia, Słowacja, Węgry, Republika Czeska.

Obowiązek złożenia wniosku o uzyskanie świadectwa rejestracji w Programie Rejestracji Pracowników (WRS) dotyczy tych obywateli wyżej wymienionych krajów, którzy:

a) Podjęli nową pracę po 1 maja 2004 r.
b) Podjęli pracę w Zjednoczonym Królestwie przed 1 maja 2004 r. bez zezwolenia lub naruszając przepisy imigracyjne.
c) Pracują tymczasowo lub krótko-terminowo.
d) Pracują i studiują.
Kto nie podlega obowiązkowi rejestracji
Obowiązkowi rejestracji w programie rejestracji pracowników (WRS) nie podlegają osoby, które spełniają jakikolwiek z poniższych warunków:

 • Osoby, które na dzień 30 kwietnia 2004 roku przepracowały w Zjednoczonym Królestwie legalnie i nieprzerwanie okres 12 miesięcy (tzn. w ciągu tych 12 miesięcy okres, w którym osoby te nie były zatrudnione legalnie nie może przekroczyć w sumie 30 dni).

 • Zgodnie z ustawodawstwem dotyczącym imigracji i zatrudnienia obowiązującym w Zjednoczonym Królestwie przepracowały w Zjednoczonym Królestwie legalnie i nieprzerwanie okres 12 miesięcy, którego część lub całość przypada po 30 kwietnia 2004 r.

 • Osoby, które z dniem 30 kwietnia 2004 r. posiadały zezwolenie na wjazd i pobyt w Zjednoczonym Królestwie na podstawie Ustawy imigracyjnej z 1971 roku i to zezwolenie nie podlegało żadnemu ograniczeniu, co do zatrudnienia (tzn. osoby te podlegały warunkom Kategorii 1).
  r e k l a m a


  Warunkom Kategorii 1 podlegają następujące osoby:
  • osoby objęte programem dla wysoko wykwalifikowanych pracowników (Highly Skilled Migrants Programme)
  • małżonek/-ka, partner cywilny, partner w związku pozamałżeńskim obywatela Zjednoczonego Królestwa, będącego na etapie warunkowego obywatelstwa
  • osoba będąca na utrzymaniu obywatela nowo przyjętego kraju członkowskiego, obecnie podlegającego warunkom Kategorii 1
  • obywatel nowo przyjętego kraju członkowskiego, będący na utrzymaniu posiadacza prawa do pracy
  • dyplomowani lekarze oraz dentyści przebywający na szkoleniu w Zjednoczonym Królestwie

 • Osoby, które oddelegowano do pracy na terenie Zjednoczonego Królestwa tzn. osoby, które świadczą usługi dla pracodawcy nie mającego siedziby na terenie Zjednoczonego Królestwa.

 • Osoby, będące członkami misji dyplomatycznej, członkowie rodziny tych osób lub osoby w inny sposób uprawnione do immunitetu dyplomatycznego.

 • Osoby (posiadające podwójne obywatelstwo) będące jednocześnie obywatelami Zjednoczonego Królestwa, kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego innego niż wyżej wymienione kraje członkowskie, Rumunii, Bułgarii lub Szwajcarii.

 • Osoby będące członkami rodziny (małżonek/-ka, partner lub dziecko poniżej 21 lat) obywateli Szwajcarii lub kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywających w Zjednoczonym Królestwie jako:
  • pracownik (nie będący obywatelem wyżej wymienionych krajów członkowskich, Rumunii lub Bułgarii)
  • osoba samowystarczalna
  • osoba na emeryturze
  • student

 • Studenci uznanych uczelni na terenie Zjednoczonego Królestwa, których głównym celem jest odbycie szkolenia zawodowego.

 • Emeryci, którzy są lub byli zatrudnieni, pracują lub pracowali na własny rachunek i otrzymują emeryturę lub inne świadczenia, wystarczające im do życia bez konieczności ubiegania się o zasiłki w Zjednoczonym Królestwie i posiadający ubezpieczenie chorobowe obejmujące wszystkie rodzaje ryzyka na terenie Zjednoczonego Królestwa.

 • Osoby pracujące wyłącznie na własny rachunek (i nie podejmujące żadnego płatnego zatrudnienia).

W przypadku polskich obywateli, którzy rozpoczęli pracę po 1 maja 2004 roku oraz pozostają w związku małżeńskim z obywatelem Zjednoczonego Królestwa, mają oni obowiązek rejestracji w programie rejestracji pracowników.
Kiedy należy ubiegać się o rejestrację
Obywatele państw członkowskich obowiązani do rejestracji powinni złożyć wniosek o uzyskanie świadectwa rejestracji w ciągu miesiąca od momentu zatrudnienia. W przypadku nie złożenia wniosku rejestracyjnego w ciągu miesiąca od daty zatrudnienia, zatrudnienie to może zostać uznane za nielegalne i może zostać przerwane.
Co należy zrobić po wypełnieniu formularza
Pracodawca zobowiązany jest zrobić kopię formularza zgłoszeniowego przed jego wysłaniem do Agencji ds. Ochrony Granic i Imigracji. Nie jest konieczne kopiowanie wytycznych. W celu przyspieszenia procesu aplikacji, należy upewnić się, że wniosek zgłoszeniowy został spakowany w następującej kolejności:

 • Formularz zgłoszeniowy z dołączonym do pierwszej strony formularza czekiem lub przekazem pocztowym (jeśli dotyczy).
 • Paszport lub dowód osobisty.
 • Dokumentacja uzupełniająca: np. dwa aktualne, kolorowe zdjęcia paszportowe oraz kopia listu od obecnego/-ych pracodawcy/-ów, potwierdzającego datę zatrudnienia (należy zwrócić uwagę, że oferta pracy oraz umowa o pracę nie zostaną przyjęte).
 • Do aplikacji nie trzeba dołączać wytycznych.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pod następujący adres:
Worker Registration Scheme
PO BOX 492
Durham
DH99 1WU
Ile czasu trwa rozpatrzenie złożonego wniosku
70 proc. zgłoszeń rozpatrywanych jest w ciągu dwóch tygodni a 90 proc. zgłoszeń w ciągu czterech tygodni od otrzymania potwierdzenia z Bura Rozliczeń Płatności.

Należy nie kontaktować się z Działem Rejestracji Pracowników przed rozpatrzeniem Państwa zgłoszenia rejestracyjnego za wyjątkiem pilnych zapytań. W razie konieczności należy kontaktować się mailowo z Działem Rejestracji Pracowników.

Jeśli do zgłoszenia został dołączony paszport, nie należy planować podróży, dopóki nie uzyskają Państwo decyzji w sprawie złożonego wniosku.
Co następuje po zatwierdzeniu wniosku
Wydana zostanie karta rejestracji pracownika oraz zaświadczenie upoważniające do pracy u wskazanego pracodawcy.

Dokumenty takie jak karta rejestracyjna oraz zaświadczenie należy przechowywać w bezpiecznym miejscu oraz ich nie zgubić, gdyż nie ma gwarancji ich wymiany.

Karta rejestracyjna oraz zaświadczenie zostaną zwrócone oddzielnie od paszportu lub dowodu osobistego, który zostanie wysłany listem poleconym na Państwa adres domowy lub adres korespondencyjny. Jeśli dokumenty mają zostać zwrócono za pomocą przesyłki ekspresowej, należy załączyć odpowiednią kopertę zwrotną ze znaczkiem.

W wypadku gdyby adres do korespondencji uległ zmianie w trakcie rozpatrywania wniosku, należy poinformować o tym Home Office, gdyż w przeciwnym wypadku wysłany paszport może zostać odesłany na niewłaściwy adres.

W razie zmiany pracodawcy lub podjęcia dodatkowej pracy, powinno złożyć się wniosek do Działu Programu Rejestracji Pracowników w celu wydania nowego zaświadczenia, upoważniającego do pracy u nowego pracodawcy. Należy pamiętać o tym, że nie pobiera się opłaty za wniosek dotyczący zmiany miejsca zatrudnienia.

Program Rejestracji Pracowników opiera się na ciągłości zatrudnienia, dlatego nie ma ograniczenia, co do ilości pracodawców, u których podejmuje się pracę w tym samym czasie.
Przez jak długo wymagana jest rejestracja pracownika w programie WRS
Po 12 miesiącach pracy bez przerwy przekraczającej w sumie 30 dni, nabywa się pełne prawa pracownicze na mocy traktatu Unii Europejskiej i nie podlega się już obowiązkowi rejestracji.

Po tym czasie można ubiegać się o prawo stałego pobytu w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego w celu potwierdzenia prawa pobytu jako pracownik. Kartę rejestracji pracownika oraz zaświadczenie o rejestracji pracownika u każdego z pracodawców, dla których Państwo pracowali bądź pracują, a także listy od pracodawców oraz odcinki wypłaty zalicza się do dokumentów potwierdzających 12 miesięczny, nieprzerwany okres zatrudnienia.
Koszt rejestracji w programie WRS
Pojedyncza opłata to koszt 90GBP. W przypadku płatności czekiem, należy upewnić się, że wysłany zostanie jeden czek na tą kwotę. Jeśli załączy się dwa lub więcej czeków na kwotę 90 funtów (np. jeden na 50 a drugi na 40 funtów) - wniosek zostanie odesłany.

Wpłata dokonana za pomocą innych środków, takich jak czeki i przelewy bankowe w funtach pochodzące z banków zagranicznych nie zostanie przyjęta.

Wnioski zbiorowe:

Pracodawca lub osoba reprezentująca pracodawcę może złożyć do 25 wniosków z pojedynczą wpłatą, wypełniając odcinek wpłaty dla wniosków zbiorowych. Opłatę należy uiścić za każdego wnioskodawcę (chyba, że któryś z nich jest zwolniony z opłaty). Jeśli złożonych zostanie więcej niż 25 wniosków z pojedynczą wpłatą lub wpłata nie będzie obejmować wszystkich złożonych wniosków, nie będzie możliwości rozpatrzenia żadnego z wniosków i zostaną one Państwu odesłane.

Uwaga: Formularzowi zgłoszeniowemu dla każdego ubiegającego się o rejestrację w programie musi towarzyszyć odcinek wpłaty zbiorowej WRS, w przeciwnym razie może wystąpić opóźnienie w rozpatrzeniu wniosku. Wymaga się wypełnienia formularza rejestracyjnego oraz dokonania wpłaty dla każdej osoby wyszczególnionej na odcinku wpłaty zbiorowej.
r e k l a m a

Formularz WRS i przydatne linki


Czytaj więcej na ten temat:

POLEMI.co.uk
Źródło: Home Ofiice

Linki sponsorowane
Dołącz do POLEMI na facebooku i BĄDŹ NA BIEŻĄCO!

 

PASAŻ POLEMI - OFERTY SPECJALNE


Sami Swoi
Szukasz certyfikowanej firmy, laureata prestiżowej nagrody...

TONIO MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZY PIENIĘŻNE
TONIO - Przekazy pieniężne z Wielkiej Brytanii do Polski i z...
alt
TanieKosmetyki
Oferujemy największy wybór polskich marek kosmetycznych. Wygoda...
alt
Osteopatia, Kręgarz, Masaż Leczniczy, Fizjoterapia Dorosłych i Dzieci
Gabinet Osteopatii, Kręgarz i Chiropraktyk oraz Masaż Leczniczy i...

Pozostałe oferty

Furniture4less (Meble dla dziecka)
W naszym sklepie Furniture4Less.eu znajdziesz dokładnie...
ebookers.com ebookers
Wyszukiwanie i rezerwacje połączeń lotniczych,...
HotelClub UK HotelClub
Ponad 60000 hoteli i innych form zakwaterowania na całym...
TaxTip Ltd (Księgowość)
Firma TaxTip Ltd zlokalizowana w poludniowym Londynie...