środa, 17 lipca 2024
Portal Informacyjny w UK, Wielkiej Brytanii | Polish Community Online in the United Kingdom

r e k l a m a  |

Dokumentacja medyczna - jak złożyć wniosek o wgląd, opłaty
Utworzony: poniedziałek, 28 lutego 2011 18:53 (Poprawiony: sobota, 24 października 2020 13:21)
Dokumentacja zdrowotna i medyczna w UK / Szkocji – co to jest, jak złożyć wniosek o wgląd, ile kosztuje Każdy pacjent w Wielkiej Brytanii - Szkocji, Anglii czy też Irlandii Północnej, ma prawo wglądu w swoją dokumentację zdrowotną i do posiadania kopii tych dokumentów. Należy jednak złożyć odpowiedni wniosek, aby otrzymać możliwość wglądu w tę dokumentację.

 • Co to jest dokumentacja zdrowotna?
 • Gdzie przechowuje się dokumentację zdrowotną?
 • Jak zobaczyć swoją dokumentację zdrowotną?
 • Kto może składać wniosek o udostępnienie dokumentacji?
 • Jakie dokumenty zostaną udostępnione pacjentowi?
 • Ile kosztuje udostępnienie dokumentacji zdrowotnej?
 • Czy można uzyskać wgląd w kartotekę osoby zmarłej?
 • Jak uzyskać dalsze informacje

r e k l a m a
Co to jest dokumentacja zdrowotna?
Zobacz także:
Każdy pacjent ma prawo wglądu w swoją dokumentację zdrowotną i do posiadania kopii tych dokumentów.

Jest to kartoteka zawierająca informacje o stanie zdrowia pacjenta oraz otrzymanej opiece i leczeniu. Mogą to być np. wyniki badań, prześwietlenia lub pisma do i od pracowników służby zdrowia NHS.


Dlaczego pacjent może chcieć uzyskać wgląd w dokumentację zdrowotną?

Pacjent może chcieć dowiedzieć się więcej na temat przebiegu leczenia oraz sprawdzić prawdziwość informacji. O wglądzie do tej dokumentacji decyduje pacjent; dostęp do dokumentów może wymagać uiszczenia opłaty.
Gdzie przechowuje się dokumentację zdrowotną?
 • Mogą znajdować się w różnych placówkach NHS. Na przykład, GP surgery (rejonowa przychodnia lekarska) i każdy szpital, w którym przebywał pacjent, mają kartotekę tego pacjenta.
 • Dane mogą być przechowywane tylko przez określony czas, po czym mogą zostać zniszczone. NHS posiada przepisy określające, jak długo dokumentacja powinna być przechowywana. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy zwrócić się do osoby zarządzającej dokumentacją zdrowotną w miejscu, w którym jest przechowywana. W GP surgery będzie to prawdopodobnie kierownik przychodni, a w szpitalu kierownik archiwum.
 • Bardzo ważne jest, by dokumentacja zdrowotna pacjenta zawierała zawsze aktualne dane. Pacjent powinien poinformować personel NHS o wszelkich zmianach danych osobowych (np. zmianie adresu lub numeru telefonu) oraz jeśli ma zamiar przebywać poza granicami Wielkiej Brytanii przez dłuższy czas.

Zestawienie Emergency Care Summary (informacje o stanie zdrowia na potrzeby pierwszej pomocy). Większość pacjentów w Szkocji posiada obecnie tzw. Emergency Care Summary. Jest to zestawienie podstawowych informacji na temat stanu zdrowia pacjenta, które mogą być ważne, gdy potrzebna jest pomoc lekarska poza godzinami otwarcia GP Surgery (przychodni rejonowej) lub w razie nagłego wypadku przy przyjęciu na oddział pomocy doraźnej (A&E).

Szczegółowe informacje o GP Surgery (Lekarz pierwszego kontaktu, przychodnia) znajdują się w oddzielnym poradniku.

Pacjent ma prawo do wglądu w to zestawienie. Należy zwrócić się w tej sprawie do lekarza GP (lekarz rejonowy) lub kierownika przychodni rejonowej. Powinno być to nieodpłatne.
r e k l a m a


Jak zobaczyć swoją dokumentację zdrowotną?
 • Pacjent ma prawo zobaczyć swoją dokumentację zdrowotną i na życzenie uzyskać kopię.
 • Nie musi on przeglądać ani kopiować całości dokumentacji - może poprosić o udostępnienie wybranych dokumentów. W tym celu może zostać poproszony o podanie informacji umożliwiających odszukanie określonych dokumentów.
 • Gdy pacjent zwróci się do pracownika NHS odpowiedzialnego za jego leczenie, pracownik może udostępnić dokumentację od razu lub poprosić pacjenta, by zgłosił się w wyznaczonym terminie. Pracownicy służby zdrowia nie mają jednak obowiązku udostępnienia dokumentacji zdrowotnej, jeśli prośby tej nie złożono na piśmie.
 • Aby to uczynić, należy wystosować pismo do kierownika GP surgery lub kierownika archiwum w szpitalu lub innej placówce NHS przechowującej dokumentację pacjenta. W piśmie tym pacjent powinien sprecyzować, czy chce:
  • tylko zajrzeć do dokumentacji zdrowotnej, czy również uzyskać kopię;
  • uzyskać dostęp do wszystkich, czy tylko do wybranych dokumentów.
 • Konieczne może być wypełnienie formularza i udowodnienie swojej tożsamości.
 • Należy sprecyzować, czy dokumentacja ma być wydana w formacie czytelnym dla pacjenta. Prośba ta zostanie spełniona, jeśli będzie to możliwe.
 • Nie ma potrzeby uzasadniania prośby o udostępnienie dokumentacji.

Ile czasu może upłynąć od złożenia wniosku do uzyskania wglądu w dokumentację?
Jeśli pacjent podał pracownikom NHS wystarczające informacje umożliwiające identyfikację pacjenta i dokumentacji oraz uiścił wymagane opłaty, otrzyma żądane informacje w ciągu 40 dni.

Co zrobić, jeśli pacjent podejrzewa, że informacje w jego dokumentacji są nieprawidłowe?
Jeśli zachodzi podejrzenie, że informacje w dokumentacji są nieprawidłowe, należy najpierw zwrócić się do pracowników NHS odpowiedzialnych za leczenie. Zależnie od tego, czy pracownik NHS uzna, że informacje są prawidłowe czy nie, może on podjąć odpowiednie czynności.
 • Jeśli pracownik służby zdrowia uzna, że pewna informacja jest nieprawidłowa, może ją przekreślić, tak by nadal była czytelna, ale było jasne, że została poprawiona. Dokumentacja zostanie również uzupełniona o notatkę wyjaśniającą, dlaczego przekreślono tę informację.
 • Jeśli pracownik uzna informację za prawidłową, nie zostanie ona zmieniona. Pacjent może jednak poprosić o uzupełnienie dokumentacji o notatkę wyjaśniającą, dlaczego uważa tę informację za nieprawidłową. W większości wypadków informacji nie można usunąć z kartoteki bez nakazu sądowego. Personel służby zdrowia NHS potrzebuje kompletnej dokumentacji, aby zrozumieć przyczynę podjętych decyzji co do opieki i leczenia.

Co może zrobić pacjent niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia jego podania o wgląd w dokumentację zdrowotną?
 • Poprosić o rozmowę osobę odpowiedzialną za przechowywanie danych zdrowotnych pacjentów w danym miejscu. W przychodni GP surgery będzie to prawdopodobnie kierownik przychodni, a w szpitalu — kierownik archiwum.
 • Jeśli to nie przyniesie żądanego skutku, pacjent może złożyć skargę.
 • Jeśli sposób rozpatrzenia skargi w NHS nie był zadowalający, można złożyć zażalenie do Information Commissioner's Office (biuro ds. danych osobowych). Jest to możliwe tylko wtedy, gdy wcześniej złożono skargę zgodnie z procedurą NHS.

Czy można wystąpić o odszkodowanie?
Pacjent może wystąpić o odszkodowanie, jeśli poniósł szkodę fizyczną, psychiczną lub materialną z następujących powodów:
 • informacje w jego kartotece były nieprawidłowe;
 • dane zostały zagubione, uszkodzone lub zniszczone, albo udostępnione bez zgody pacjenta.
r e k l a m a


Kto może składać wniosek o udostępnienie dokumentacji?
 • Zasadniczo każdy pacjent świadomy obowiązującej procedury może złożyć wniosek.
 • Inne osoby mogą złożyć wniosek o wgląd w dokumentację zdrowotną pacjenta, jeśli pacjent jest osobą dorosłą i:
  • wyraził na to zgodę lub
  • jest niezdolny do podejmowania decyzji albo do poinformowania o tej decyzji. W takim przypadku osoba posiadająca pełnomocnictwo lub będąca kuratorem pacjenta może złożyć wniosek w jego imieniu.
 • Jeśli pacjentem jest dziecko:
  • rodzice lub opiekun prawny może złożyć wniosek, ale zazwyczaj wymagana jest zgoda nieletniego pacjenta
  • jeśli pacjent nie rozumie procedury składania wniosku, rodzic lub opiekun może uczynić to za niego
Jakie dokumenty zostaną udostępnione pacjentowi?
 • Jeśli pacjent poprosi o wgląd w dokumentację w GP surgery lub szpitalu, prawdopodobnie odbędzie się to w obecności pracownika służby zdrowia. Pacjent może otrzymać dokument papierowy, wydruk z komputera lub kserokopię.
 • Jeśli pacjent poprosił o kopię dokumentacji, może otrzymać wydruk z komputera lub kserokopię.
 • Pracownik NHS wyjaśni wszelkie fachowe terminy i niezrozumiałe słowa.
 • Niektóre informacje w kartotece mogą zostać utajnione. Nie udostępnia się np. informacji, które mogłyby:
  • spowodować zagrożenie zdrowia fizycznego lub psychicznego osoby składającej wniosek lub innych osób;
  • ujawnić dane innej osoby (za wyjątkiem pracowników NHS zaangażowanych w leczenie), na co ta osoba nie wyraziła zgody.
 • Pracownik NHS nie ma obowiązku poinformować pacjenta, że utajniono niektóre informacje. Jeśli pacjent myśli, że zatajono przed nim pewne informacje i jest u tego niezadowolony, powinien przeczytać wcześniejszy fragment zatytułowany tekstu dotyczący: "Co może zrobić pacjent niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia jego podania o wgląd w dokumentację zdrowotną".
 • Jeśli osoba trzecia jest uprawniona do wglądu w kartotekę pacjenta, osoba ta zazwyczaj nie uzyskuje dostępu do informacji, które pacjent zastrzegł u pracownika NHS jako poufne.
Ile kosztuje udostępnienie dokumentacji zdrowotnej?
 • Za udostępnienie danych przechowywanych w formie elektronicznej trzeba zapłacić do 10 GBP.
 • Za kopię kompletnej dokumentacji zdrowotnej lub jej części trzeba zapłacić do 50 GBP. Koszt zależy od ilości dostępnych informacji oraz czy trzeba wykonać kopie dokumentów takich jak np. zdjęcia rentgenowskie.
 • Wgląd w informacje przechowywane na papierze i dodane do kartoteki w ciągu minionych 40 dni jest bezpłatny. Za wykonanie kopii trzeba jednak zapłacić.
Czy można uzyskać wgląd w kartotekę osoby zmarłej?
 • Prawo zezwala na wgląd w kartotekę osoby zmarłej, jeśli została ona założona po 1 listopada 1991 roku. Zasadniczo jednak dane przechowuje się tylko do 3 lat od śmierci pacjenta.
 • Wgląd w kartotekę osoby zmarłej może uzyskać tylko zarządca spadku lub wykonawca testamentu lub osoba uprawniona do odszkodowania w związku ze śmiercią tego pacjenta. Jeśli przyczyną udostępnienia dokumentacji jest wniosek o odszkodowanie, udostępnia się wyłącznie informacje związane z poniesioną szkodą.
 • Nie udostępnia się informacji, które mogłyby:
  • zaszkodzić zdrowiu fizycznemu lub psychicznemu wnioskodawcy lub innej osoby;
  • ujawnić dane innej osoby (za wyjątkiem pracowników NHS zaangażowanych w leczenie), chyba że ta inna osoba wyraziła na to zgodę.
 • Nie udostępnia się kartotek osób, które jasno wyraziły życzenie, by po ich śmierci nie udostępniać tych danych.
r e k l a m a

Jak uzyskać dalsze informacje
Aby uzyskać więcej informacji na temat zagadnień omówionych w tej ulotce, należy skontaktować się z:
 • pracownikiem NHS odpowiedzialnym za leczenie pacjenta
 • z NHS Helpline (telefoniczną linią informacyjną) pod numerem 0800 22 44 88 (textphone — telefon dla niesłyszących 18001 0800 22 44 88). Połączenia te są bezpłatne i oferują usługi tłumacza
 • lokalnym biurem Citizens Advice Bureau (obywatelskie biuro doradcze — najbliższe biuro można znaleźć za pośrednictwem Internetu, korzystając ze strony internetowej www.cas.org.uk bądź w lokalnej książce telefonicznej)
 • Information Commissioner’s Office – Szkocja
  93–95 Hanover Street,
  Edinburgh EH2 1DJ
  Telefon 0131 301 5071
  Strona internetowa: www.ico.gov.uk


PolishPlace.pl, źródło: Health Rights Information Scotland

Linki sponsorowane
Dołącz do POLEMI na facebooku i BĄDŹ NA BIEŻĄCO!

 

PASAŻ POLEMI - OFERTY SPECJALNE


Tłumacz Przysięgły UK
Tłumaczenia pisemne certyfikowane wg wymogów brytyjskich i...
PurpleParking
PurpleParking
PurpleParking jest największym w Wielkiej Brytanii systemem...

Polski prawnik w UK
Sintons to kancelaria adwokacka w UK świadcząca pomoc prawną od...
alt
Osteopatia, Kręgarz, Masaż Leczniczy, Fizjoterapia Dorosłych i Dzieci
Gabinet Osteopatii, Kręgarz i Chiropraktyk oraz Masaż Leczniczy i...

Pozostałe oferty

Europcar Europcar
Europcar jest największą w Europie firmą wynajmującą...
Douglas Shop Douglas Shop
Perfumerie Douglas, to największy w Polsce wybór...
Tłumacz Przysięgły UK (Biuro)
Tłumaczenia pisemne certyfikowane wg wymogów brytyjskich...
eDreams eDreams
eDreams jest wiodącym internetowym biurem podróży w...